KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem danych jest Nadruki na odzieży – Marta Świątek  siedzibą w Rewalu, ul.Kościuszki 7,
72-344 Rewal,  kwiat00lotosu@o2.pl
2) Istnieje możliwość skontaktowania się w sprawie ochrony danych za pośrednictwem:
kwiat00lotosu@o2.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Nadruki na odzieży – Marta Świątek  w celu odpowiedzi na
otrzymane zapytanie oraz jeśli dotyczyło tego pytanie – również w celu marketingu towarów i usług Nadruki na odzieży – Marta Świątek, w tym przekazywania informacji handlowych
4) W przypadkach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne bo dzięki temu możemy
współpracować
6) Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Nadruki na odzieży – Marta Świątek jest udzielenie
odpowiedzi na pytanie przekazane przez klientów, potencjalnych klientów lub wszystkie inne osoby występujące z
zapytaniem do dowolnego działu naszej firmy – również marketing bezpośredni produktów lub usług własnych Nadruki na odzieży – Marta Świątek  (np. informacje i wsparcie klienta, informacje o usługach i promocjach, nowe
możliwości zakupu). Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków
komunikacji elektronicznej ( e-mail)
7) Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane: zewnętrznym dostawcom usług ( kurierom,podmiotom świadczącym usługi logistyczne);